Ochrana pred legalizáciou príjmov a financovaním terorizmu

Dovoľujeme si upozorniť klientov, že pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu má realitná kancelária ANNY-REAL SLOVAKIA s.r.o. ako povinná osoba v zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti v financovania terorizmu a to v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 1

§ 19 ods.1
Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie podľa § 14 zákona 297/2008 Z.z. je povinná osoba aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1. a 2, pritom je povinná osoba oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa § 10 ods. 1, §11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2.

Kontaktné údaje

ANNY-REAL Slovakia s.r.o.

tel: +421 948 002 297
e-mail: info@annyreal.sk